Cubinet > Notice

Activat ยืนยันการเปิดใช้งานของแต่ละเกม

Date: 07/14/14

กดปุ่ม Activate ดังรูป 4

Activate เสร็จแล้ว ก็จะมีเมนูเกี่ยวกับระบบแปลงเงิน, เคลมไอเทม เป็นต้น และสามารถเข้าเล่นเกมได้